1.
เรืองจิตร. ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];5(1):161-79. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88534