1.
พงษ์ทรัพย์ว. อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];5(1):194-06. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544