1.
กิจกุศลส, เลิศธรรมเทวีป. บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];5(1):207-33. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558