1.
อัศวนิเวศน์ห, พัวศิริว, เลิศธรรมเทวีป. การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];5(1):234-52. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570