1.
กัลยาณมิตรภ. การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];4(2):17-. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627