1.
อินทร์ยาอ, Taylor K. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];4(2):57-1. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88629