1.
เจิมสิทธิประเสริฐก, อัคฮาดน. ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];4(2):120-46. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632