1.
อัคฮาดน. Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];4(2):270-83. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88640