1.
จินารัตน์ว. อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];4(1):1-26. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950