1.
ใจเที่ยงธ, เถาว์ชาลีป, อัคฮาดน, แก้วหานามก. แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];4(1):55-8. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88966