1.
โชติอนันต์ป. รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];4(1):95-120. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88974