1.
บุญกลัดบ. การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];4(1):121-40. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88975