1.
อัคฮาดน. ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี - โพนวิสัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];4(1):175-02. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88989