1.
เลิศรัตนรังษีว, วันทะนะส. การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];4(1):203-16. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88991