1.
วีระพันธ์พงศ์อ. บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];4(1):248-55. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88998