1.
เชื้อบัวเย็นณ. การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];3(2):94-119. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89010