1.
ทัพมงคลป. การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];3(2):120-44. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016