1.
กลยาณีย์ธ, กิตติเลิศไพศาลจ. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];3(2):162-7. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024