1.
ไชยนัดค, มารี เคนป, คชโคตรป. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];3(1):149-68. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042