1.
เจิมสิทธิประเสริฐก, ศรียากูลธ. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 29 พฤศจิกายน 2021];2(2):1-31. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052