1.
เพียรสบายพ, ทวะชาลีย, แก้วหานามก. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];2(2):132-50. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064