1.
สุขดีอ, คำสุขเ, สุวรรณมงคลป. การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];2(1):72-9. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89069