1.
ศรีบุรมย์จ. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];2(1):155-74. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89107