1.
แก้วหานามก. บทบรรณาธิการ. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];4(1). vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89115