1.
วารสารการบริหารปกครองบ. บทบรรณาธิการ. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];3(1). vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89118