1.
แก้วรุณาอ. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];1(2):125-39. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89133