วารสารการบริหารปกครอง: Announcements https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu <p>วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) (ชื่อเดิมวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ISSN 2286-9328 เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มนโยบายของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ในขณะนั้น) ต่อมาในปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" มีเงื่อนไขคุณสมบัติการตีพิมพ์ที่สามารถเสนอขอรับรองคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI&nbsp; ต่อมาทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้มีความพยายามขอคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <div>ปัจจุบัน วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) มีเจ้าของคือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ สาขาการบริหารจัดการกิจการระหว่างประเทศ รวมทั้งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองสาธารณะ โดยยินดีรับบทความจากนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย &nbsp;โดยเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) และข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ</div> th-TH Sun, 26 Jun 2022 18:10:32 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ประชาสัมพันธ์รับบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1978 <p>ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565</p> <p>ส่งบทความได้ตามลิ้งก์:</p> <p>https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/about/submissions</p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1978 Sun, 26 Jun 2022 18:10:32 +0700 เอกสารต้นแบบ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1942 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1942 Fri, 04 Feb 2022 11:26:31 +0700 ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม วารสารการบริหารปกครอง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1908 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1908 Sat, 04 Sep 2021 19:48:31 +0700 จริยธรรมการตีพิมพ์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1830 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1830 Tue, 06 Oct 2020 08:19:34 +0700 เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ” https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1715 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1715 Thu, 30 Jan 2020 11:19:59 +0700