วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์: Announcements https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu <p><strong>วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์<br />Governance Journal, Kalasin University<br /></strong><strong>ISSN: 3027-8589 (Online) <br /><br /></strong>วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ โดยยินดีรับบทความจากนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) จำนวน 3 ท่าน และข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่าง ๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ</p> th-TH Wed, 03 Jan 2024 21:26:09 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566” https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2109 <p><a title="ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”" href="https://tci-thailand.org/download/Ethics/Ethics-66.pdf">https://tci-thailand.org/download/Ethics/Ethics-66.pdf</a></p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2109 Wed, 03 Jan 2024 21:26:09 +0700 แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2108 <p><strong>เรียนผู้นิพนธ์ทุกท่าน <br /></strong>กรณีที่ท่านส่งบทความเข้ามาในระบบวารสารการบริหารปกครอง ขอให้<strong><em>ท่านรับรองบทความของท่านด้วยว่า ไม่มีการคัดลอกผลงาน</em> </strong>ถ้าวารสารฯ ตรวจเจอในภายหลังหรือ ได้รับข้อร้องเรียนในบทความของท่าน วารสารจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการถอดถอนบทความดังกล่าว โดยยึดแนวทางการถอดถอนบทความตามที่ ศูนย์ TCI ได้วาง<br /><br /><strong>แนวทางไว้ แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร</strong> ดังนี้</p> <p><strong style="font-size: 0.875rem;"> 1. คาดลายน้ำ (Watermark)</strong><span style="font-size: 0.875rem;"> คำว่า “Retracted” หรือ “Retracted Article” ลงบนทุกหน้าของบทความ</span></p> <p><strong style="font-size: 0.875rem;"> 2. ระบุข้อความ</strong><span style="font-size: 0.875rem;">เพิ่มเติมลงในเมตาดาต้า (Metadata) คำว่า </span><strong style="font-size: 0.875rem;">“[Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความ</strong><span style="font-size: 0.875rem;">ที่ถูกถอดถอน</span></p> <p><em style="font-size: 0.875rem;"><strong> 3. และ/หรือ</strong></em><span style="font-size: 0.875rem;"> ให้เหตุผลการถอดถอนบทความที่บทคัดย่อของบทความ</span></p> <p><strong>สำหรับการดำเนินการกับบทความที่ถูกถอดถอน TCI</strong> มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้<br /><em><strong>(แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำจากศูนย์ TCI ซึ่งท่านสามารถปรับใช้ได้ตามสมควร)</strong></em></p> <ol> <li>ทำหนังสือแจ้งกลับมายังศูนย์ TCI ทางอีเมล <a href="mailto:tci.thai@gmail.com">tci.thai@gmail.com</a> เพื่อที่ทางศูนย์ TCI ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบทความดังกล่าวในฐานข้อมูล TCI ต่อไป</li> <li>ทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของเจ้าของบทความ</li> <li>งดรับพิจารณาบทความของผู้เขียนคนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี</li> </ol> <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านดำเนินการ<strong>ลบบทความออกจากฉบับที่เผยแพร่</strong>ไปแล้วนั้น ศูนย์ TCI ขอความกรุณาจากท่าน นำบทความดังกล่าว (ที่คงคำว่า “[Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความและคาดลายน้ำ (Watermark) คำว่า “Retracted” ลงบนทุกหน้าของบทความแล้วนั้น) <strong>นำกลับขึ้นเผยแพร่ดังเดิม</strong> เพื่อคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของเลขหน้าและรักษาความสมบูรณ์ของฉบับ</p> <p>ที่มา: https://tci-thailand.org/?p=10916</p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2108 Wed, 03 Jan 2024 21:23:58 +0700 ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2100 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2100 Fri, 22 Dec 2023 09:02:00 +0700 ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2031 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/2031 Fri, 31 Mar 2023 15:25:32 +0700 ประชาสัมพันธ์รับบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1978 <p>ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565</p> <p>ส่งบทความได้ตามลิ้งก์:</p> <p>https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/about/submissions</p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1978 Sun, 26 Jun 2022 18:10:32 +0700 เอกสารต้นแบบ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1942 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1942 Fri, 04 Feb 2022 11:26:31 +0700 ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม วารสารการบริหารปกครอง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1908 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1908 Sat, 04 Sep 2021 19:48:31 +0700 จริยธรรมการตีพิมพ์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1830 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1830 Tue, 06 Oct 2020 08:19:34 +0700 เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ” https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1715 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/announcement/view/1715 Thu, 30 Jan 2020 11:19:59 +0700