[1]
สุทธิลักษมุนีกุล ส., กันยะกาญจน์ ก. และ ลุนสอน ว. 2018. ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 2 (มิ.ย. 2018), 392–407.