[1]
คำด้วง ว., บุญเรืองรัตน์ ส., ชวนชม ส. และ ชัยสุวรรณ ศ. 2017. ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, ฉบับพิเศษ (ธ.ค. 2017), 203–217.