[1]
โททำ บ., โกศลกิตติอัมพร เ. และ เคณาภูมิ ส. 2018. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 2 (ธ.ค. 2018), 105–122.