[1]
รติคุณูปกร ร. 2019. บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ธ.ค. 2019), 259–269.