[1]
Jitae, samart 2019. ความรู้ และเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ธ.ค. 2019), 211–220.