[1]
บุญชัย พ., สมนึก ป. และ ศักดิ์ศิริโสภณ พ. 2019. รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ธ.ค. 2019), 172–183.