[1]
คงถาวร ข. 2019. วิวัฒนาการละครใน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2019), 175–187.