[1]
สนธีระ ธ., วงษ์มณฑา เ., กฤษฎาพงษ พ. และ เตชคณา ช. 2019. ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร จากภูมิปัญญาไทย เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 1 (ก.ค. 2019), 93–103.