[1]
มณีเนตร ร., เกศเทศ บ. และ กุลสุวรรณ ก. 2019. ัฒนธรรมภาษาในการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยกูย ในต�ำบลดองก�ำเม็ด อ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ก.ค. 2019), 55–69.