[1]
(สนิท ฉนฺทปาโล) พ., บุญปู่ ส. และ งามประโคน ส. 2019. ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ก.ค. 2019), 127–142.