[1]
นิยมตรง เ. และ ชาญนุวงศ์ พ. 2022. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 1 (มิ.ย. 2022), 201–212.