[1]
บุญศรี ส., ทุมขุนทด จ. และ ญาดี ต. 2022. ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ธ.ค. 2022), 161–168.