[1]
ปาสาบุตร พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. , โยธาภักดี ฑ. และ ขอนแก่น ป. 2022. องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 1 (มิ.ย. 2022), 267–275.