[1]
สายเกียรติวงศ์ พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. , ขอนแก่น .ป. และ โยธาภักดี ฑ. 2022. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ธ.ค. 2022), 181–193.