[1]
Mahamart, P., สายทองคำ จ. และ จันทร์สุวรรณ์ ศ. 2023. การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์: สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 14, 2 (ธ.ค. 2023), 394–408.