(1)
เวียงคำ บ.; ภิรมจิตรผ่อง ผ. ด. เ. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. JHUSO 2017, 8, 13-26.