(1)
ภูคำวงษ์ พ. การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ. JHUSO 2017, 8, 148-159.