(1)
เอี้ยวถาวร ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของจังหวัดศรีสะเกษ. JHUSO 2017, 8, 190-205.