(1)
แสนชาติ ว. ร.; โมราชาติ ผ.; เพียรชนะ ผ. การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. JHUSO 2017, 8, 258-275.