(1)
อนันต์ศิริวัฒน์ ร. พ. บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท. JHUSO 2017, 8, 288-310.