(1)
สุทธิลักษมุนีกุล ส.; กันยะกาญจน์ ก.; ลุนสอน ว. ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. JHUSO 2018, 8, 392-407.