(1)
มูลสาร ศ. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2. JHUSO 2017, 8, 122-140.