(1)
คงเพชร น.; ภิรมจิตรผ่อง เ.; วิบูลกิจธนากร ด. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)*. JHUSO 2017, 8, 170-184.